...

....

Algemene voorwaarden

Een afspraak om bijvoorbeeld maandelijks de ramen te wassen kan altijd door u opgezegd worden, met inachtneming van 30 dagen opzegtermijn. Latere afzeggingen (bijvoorbeeld als Spark Multi Service voor de deur staat) kunnen niet meer gehonoreerd worden. Wilt u opzeggen doe dit dan per e-mail, u krijgt dan van ons zo spoedig mogelijk een bevestiging van opzegging. Opzeggingen ingesproken op de voicemail, via app of sms worden NIET in behandeling genomen.

Toch willen wij u attent maken op de volgende voorwaarden:

1. Duur & beëindiging

•      1.1 Als er een mondelinge of schriftelijke overeenkomst is gemaakt om periodiek uw ramen te wassen, of andere werkzaamheden die wij verrichten, en u wilt dat opzeggen, dan dient u dat per e-mail aan ons kenbaar te maken. U ontvangt dan een bevestiging van opzegging. 

•      1.2 Zolang u niet per email te kennen heeft gegeven en bevestigd heeft gekregen dat de overeenkomst opgezegd is, blijft Spark Multi Service vrij om uw ramen overeenkomstig de afspraak te wassen, waarover u dan betaling verschuldigd bent.

•      1.3 Spark Multi Service kan besluiten bij betalingsachterstand tijdelijk NIET uw ramen te wassen totdat uw achterstallige betaling binnen is. 

•      1.4 Dit tijdelijke onderbreken ontheft u niet van de verplichting uw achterstallige rekening te betalen, en geldt niet als opzegging. 

•      1.5 Wilt u opzeggen, wees dan duidelijk en schrijf een e-mail. Stoppen met betalen helpt niet! Bij betalingsachterstanden zal uiteindelijk een incassobureau worden ingeschakeld. 

•      1.6 Mocht het u een keer (financieel of door vakantie) niet uitkomen dat Spark Multi Service komt, dan horen wij dit graag uiterlijk 30 dagen van te voren via e-mail of telefonisch.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

•      2.1 De overeenkomst komt tot stand door: (a) de aanmelding door de klant en de aanvaarding daarvan door Spark Multi Service, in persoon, per e-mail of telefonisch. Of (b) indiening door de klant van een ingevuld en ondertekend bestelformulier en de aanvaarding daarvan door Spark Multi Service.
Spark Multi Service zal de klant in persoon, telefonisch of per e-mail berichten over deze aanvaarding.

•      2.2 Spark Multi Service behoud zich het recht voor, om een inschrijving of aanmelding te weigeren.

Indien Spark Multi Service de inschrijving of aanmelding aanvaardt, zal zij de klant zo spoedig mogelijk de gegevens verstrekken die de klant nodig heeft om gebruik te maken van de dienst. 

3. Betaling

•      3.1 Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen heeft voldaan, stuurt Spark Multi Service de klant een herinnering en brengt de administratiekosten, die hiermee gemoeid zijn, bij de klant in rekening.

Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan, is de klant in verzuim In dat geval kan Spark Multi Service ook de wettelijke rente in rekening brengen en de vordering uit handen geven. De kosten, die daarmee gemoeid zijn, komen voor rekening van de klant. Tevens behoudt Spark Multi Service zich het recht voor, vanaf de dag van in verzuim zijn van de klant, de dienst op te schorten tot het moment waarop volledige betaling is ontvangen, onverminderd de verplichting van de klant om over die periode de vergoeding te betalen.

4. Persoonsgegevens & privacy

•      4.1 De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en alleen gebruikt voor de eigen administratie van Spark Multi Service.

5. Verplichting Spark Multi Service

•      5.1 Spark Multi Service heeft een inspanningsverplichting (en geen resultaatsverplichting) om de dienst beschikbaar te houden. Het kan voorkomen dat de dienst als gevolg van weersomstandigheden of omstandigheden van de woning van de klant niet mogelijk is. Dit geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

•      5.2 Spark Multi Service heeft de verplichting om de klant op de hoogte te houden bij; prijsverhoging, ziekte, vakantie, wijziging dienst, onvoorziene omstandigheden.
Dit kunt u zien op de pagina
Mededelingen

6. Verplichtingen van de klant en gebruik van de dienst

•      6.1 De klant is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de (ramen van de) woning. indien alle of enkele ramen onbereikbaar zijn wegens andere werkzaamheden bijv. schilderen, klussen, opgebroken toegangsweg tot de woning of obstakels voor de ramen (horren, luifels, screens) dient de klant dit telefonisch te melden zodra deze hiervan kennis neemt aan Spark Multi Service. Anders zal de normale prijs voor de dienstverlening in rekening gebracht worden.

•      6.2 Wijzigingen dient u te allen tijde en tenminste 30 dagen van te voren via email of telefonisch aan Spark Multi Service door te geven. Indien wijzigingen te laat zijn ontvangen en onnodige dienstverlening heeft plaats gevonden, zal de normale prijs in rekening gebracht.

•      6.3 Heeft u wensen geeft u dat dan vroegtijdig per e-mail of telefonisch aan Spark Multi Service door, zodat Spark Multi Service daar rekening mee kan houden.

•      6.4 Indien de klant niet tevreden is over onze geleverde dienst, dient de klant dit binnen 24 uur telefonisch of via email aan Spark Multi Service te melden. 

7. Aansprakelijkheid

•      7.1 Spark Multi Service is niet verantwoordelijk voor de schade voortvloeiend uit een uitdrukkelijk door de klant gewenste dienst op plaatsen waar mogelijk schade aangericht zou kunnen worden (bijv. aan beplanting, bestrating, gevels of goten)

•      7.2 Spark Multi Service is niet verantwoordelijk voor schade aangericht door of voortvloeiend uit diensten van  derden.

•      7.3 Schade die ontstaan tijdens de schoonmaakwerkzaamheden van Spark Multi Service kunnen niet worden verhaald op Spark Multi Service, tenzij dit te wijten is aan nalatigheid en onvoorzichtigheid van Spark Multi Service. 

•      7.4 Het kan voorkomen dat de dienst als gevolg van weersomstandigheden of omstandigheden van de woning van de klant niet mogelijk is. Dit geeft de klant geen recht op schade vergoeding.

8. Weersomstandigheden

Het weer speelt een grote rol bij het exterieur reinigen, bij extreme weersomstandigheden kan het zijn dat er op een dag gedeeltelijk of helemaal niet wordt gewerkt. Het werk wordt dan zo snel mogelijk ingehaald, Spark Multi Service vraagt daarom uw begrip hiervoor.   

•      8.1 Let op! De factoren die het werk onmogelijk maken door slecht weer:

- Veel regen 

- Wind harder dan windkracht 6 of windstoten (maakt werken met ladders onmogelijk)

- Vorst, temperatuur lager dan -3 graden

- Sneeuw/ijzel (maakt werken met ladders onmogelijk)

Zijn 1 of meerdere van de 4 punten op de dag of de week van toepassing, rekent u dan niet op Spark Multi Service.

Opbellen